divendres, 25 de gener del 2013

Presentacions finals dels treballs grupals en format Petxa Kutxa


Finalment, hem exposat els nostres treballs grupals a classe utilitzant l’eina Petxa Kutxa, és a dir, un format que consisteix en fer una presentació utilitzant 20 diapositives de 20 segons de duració cadascuna.

Aquest format permet que les presentacions siguin dinàmiques amb dades molt precises. Recomano la pàgina del servei educatiu delbages per obtenir més informació sobre aquest format de presentació.

Personalment, he d’admetre que no estava molt a favor d’aquest format degut a la delimitació tan estricta que t’obliga a sintetitzar molt i potser no et permet explicar tot allò que et permeten altres formats. Després de realitzar la presentació i veure les altres dels companys, m’he convençut, ja que cada grup ha aconseguit captar l’essencial dels seus treballs i explicar-lo dinàmicament.

En el cas dels espectadors també és més fàcil seguir les presentacions, ja que la informació està molt resumida i és molt visual, i no resulta tan pesat com els formats més tradicionals que arriben a avorrir.

A partir d’ara, tindré en compte aquesta eina, fins i tot, en la meva feina, ja que de vegades més no significa millor.

D’altra banda, crec que els meus companys han fet un gran treball en aquestes exposicions i sobretot en els diferents projectes. Hem pogut comprovar que la imaginació i la creativitat estan a l’ordre del dia. Tots els projectes, malgrat les seves diferències, aporten diferents trets que els fan únics, i que penso que agradaran molt als nens.

 

diumenge, 13 de gener del 2013

PDI


Després d’haver visitat algunes webs sobre aquesta eina i també d’haver consultat la lectura “La pizarra digital en el aula de clase” de Pere Marqués, començaré introduint el concepte de pissarra digital.

(Imatge Creative Commons).

La pissarra digital és un dispositiu consistent en un ordinador connectat a un vídeo-projector que projecta la imatge en una pantalla i mitjançant el qual es treballa de manera tàctil i a través de l’ordinador realitzant anotacions, afegint imatges i modificant-les, i  moltes altres possibilitats.

En paraules de Pere Marquès:  Posiblemente el mejor instrumento que tenemos hoy en  día para apoyar la renovación pedagógica en las aulas”.

Segons el mateix autor, aquesta eina ens permet projectar i comentar a classe qualsevol document o treball realitzat pel mestre o els nens, i constitueix una finestra que permet que els recursos educatius entrin a l’aula. El seu ús és molt senzill, ja que només és necessari saber escriure amb l’ordinador i navegar per Internet.

Aquesta eina es permetrà realitzar activitats de recerca per Internet com per exemple cercar un text en llengua anglesa i entre tots realitzar comentaris, cercar les paraules que no coneixem, fer un mapa conceptual amb les idees més importants, etc.

En el cas del medi natural, ens trobem amb una eina brutal per tal de poder cercar qualsevol informació sobre animals i plantes i presentar-la als nens. També es poden realitzar activitats oferides a Internet o creades pel mestre o els nens.

També podrem realitzar activitats individuals, en petit grup o en gran grup permetent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge compartit. També podríem treballar en línea amb altres escoles  compartint experiències i aprenentatges.

El mestre també podria utilitzar-la per corregir els exercicis en gran grup i per a que els nens poguessin mostrar els seus treballs a tota la classe.

Penso que és una molt bona eina per a les nostres aules per les seves possibilitats, però hem de tenir en compte, que com a docents, no hem d’utilitzar-la només per a seguir fent la mateixa feina que es podia fer amb altres materials, sinó que haurem d’intentar emprar-la aprofitant al màxim les seves característiques. I per suposat, hem de permetre als nostres alumnes utilitzar-la.

Nosaltres com a docents de la nova era digital, haurem d’investigar i aprofundir en les possibilitats d’aquesta eina per tal d’aconseguir fer un ús significatiu per als nostres alumnes.

 

diumenge, 23 de desembre del 2012

Reflexió sobre la segona part del temari


Un poc per a tancar aquesta part teòrica i després de realitzar l’examen, m’agradaria fer una petita conclusió del temari d’aquesta segona part.

El tema 4 sobre els materials didàctics, m’ha paregut una mica complicat ja que apareixia molta terminologia amb la qual no estava familiaritzada com els conceptes de: hipertext, multimèdia i hipermèdia, i els elements que formen l’hipermèdia com són els nodes, enllaços, xarxa d’idees, itineraris i interfície d’usuari.

La part sobre les característiques del software infantil, m’ha semblat molt interessant, ja que com a futura mestra, hauré de saber diferenciar entre materials didàctics adients, i materials simplement d’oci sense aplicació didàctica. En l’article d’Urbina, es realitza un anàlisi molt acurat de les característiques del software per a l’educació infantil.

Quant al tema 5, integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics, destacaria l’aproximació que es fa dels plans d’inserció de les TIC a l’escola per mitjà d’un recorregut històric. Aquest m’ha permès entendre l’evolució tan lenta d’aquesta inserció, i les dificultats trobades per a la seva realització com les derivades dels aspectes econòmics.

D’altra banda, he comprovat els avanços que s’han començat a realitzar en aquest segle com els plans per alfabetitzar tecnològicament (Plan Info XXI o España.es). En educació, també apareixen plans com e-learning a nivell europeu o españa.es a nivell nacional.

A nivell autonòmic, trobem el projecte XARXIPÈLAG. Aquest pretenia la creació i distribució del programa GESTIB, la posada en marxa de WEIB i l’ampliació de l’oferta de formació. Totes aquestes iniciatives pretenien que els centres disposaren d’equipaments, facilitar la gestió acadèmica-administrativa i proporcionar formació i recursos didàctics als professors.

Un punt molt important, fa referència al pla TIC de centre com a instrument de planificació per tal d’integrar les TIC com a eina didàctica en els processos d’EA.

Per últim, el tema 6 les TIC com a eina comunicativa escola-família, m’ha donat una visió de la importància que aquestes tenen per comunicar-nos amb la família, la nostra millor aliada.

En la lectura “Educa con las familias” s’explica que el professional ha de donar el primer pas, tenir una actitud proactiva i una capacitat argumentativa per atraure a la família i fer-la aliada. També es fa referència al Pla d’actuació TIC per a la família que explica com arribar a les famílies seguint les següents passes: coneixement de la família, informació sobre el projecte educatiu, formació, participació i finalment, col·laboració.

Un tema molt interessant, la reputació digital, m’ha fet reflexionar sobre la importància de fer un ús responsable d’internet i ensenyar als infants a reflexionar-hi.

L’article “La participación de las familias en las escuelas TIC: anàlisis y reflexiones educativas”, també m’ha donat la possibilitat de conèixer diferents eines tecnològiques que es poden utilitzar a l’escola per comunicar-nos amb les famílies com poden ser pàgines web, escoles de pares en web, comunitats d’aprenentatge, informar a través de SMS, correu electrònic, blocs i xarxes socials. Tenim un munt de possibilitats de comunicar-nos amb les famílies i les hem d’intentar aprofitar al màxim.

 

dimarts, 18 de desembre del 2012

Fitxa d'avaluació multimèdia

FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA
Grupo de trabajo "Didáctica y Multimedia" - UAB (2001)FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA
1.- Identificación:
FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA
© DIM-UAB/2001
Título del programa (+ versión, idiomas): Edu365.cat. Página en catalán.
Autores/Productores (+ e-mail): Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.
Colección/Editorial (+ año, lugar, web): No aparece año. Web perteneciente a XTEC.
si es un material interactivo on-line:
Dirección URL: http://www.edu365.cat/infantil/index.htm
LIBRE ACCESO:  SI ///- INCLUYE PUBLICIDAD:  NO
Temática (área, materia... ¿es transversal?):
En el índice observamos diferentes materias presentes en la etapa de  educación infantil como son los juegos, la música, el inglés, las matemáticas, el cuerpo humano, la lectoescritura, pequeños pasos, etc.
Objetivos explicitados en el programa o la documentación:
No se definen unos objetivos específicos, pero en el apartado de información al usuario encontramos el objetivo de este portal que consiste en proporcionar recursos curriculares de todas las áreas. Con el tiempo, se ha convertido en un portal de referencia para las escuelas catalanas.

Contenidos que se tratan: (hechos, conceptos, principios, procedimientos, actitudes)
Se tratan todos los contenidos de las áreas de la etapa como son:
 • Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
 • Conocimiento del entorno.
 • Lenguajes: Comunicación y representación
Estos contenidos se trabajan por medio de adivinanzas, matemáticas, inglés, cuerpo humano, etc.
También se trabajan los contenidos procedimentales, actitudinales, conceptuales.
Destinatarios:
(etapa educativa, edad, conocimientos previos, otras características )
Las actividades están dirigidas a niños de la etapa de infantil, aunque no aparece especificado. Tampoco existe ninguna referencia a conocimientos previos.
(subrayar uno o más de cada apartado)
TIPOLOGÍA: PROGRAMA DE EJERCITACIÓN - PROGRAMA TUTORIAL - BASE DE DATOS - LIBRO -
SIMULADOR / AVENTURA - JUEGO / TALLER CREATIVO - HERRAMIENTA PARA PROCESAR DATOS
ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ENSEÑANZA DIRIGIDA - EXPLORACIÓN GUIADA - LIBRE DESCUBRIMIENTO
FUNCIÓN: EJERCITAR HABILIDADES - INSTRUIR - INFORMAR - MOTIVAR - EXPLORAR - ENTRETENER -
EXPERIMENTAR/RESOLVER PROBLEMAS - CREAR/EXPRESARSE - EVALUAR - PROCESAR DATOS
Mapa de navegación y breve descripción de las actividades:
En la página del índice o inicio, encontramos una parte central formada por dibujos que nos redirigen a cada actividad. Y de cada área representada por un dibujo, tenemos un menú que nos da la posibilidad de elegir entre diferentes actividades.
En la parte superior, encontramos el nombre de la página y autor. Un poco más abajo, podemos observar alguna información para los padres como información al usuario o curricular, y además aparece el buscador Google.
En la parte de abajo, se nos informa de las condiciones de uso, sobre la web y el Departament D’Ensenyament.
Valores que potencia o presenta:
Se pretende que el niño, pueda aprender diferentes contenidos curriculares de su etapa a través del juego. Este material permite al niño dibujar, jugar, seleccionar, escuchar música. Para todas estas actividades el niño deberá desarrollar habilidades intelectuales y psicomotrices.
Este material pretende motivar al niño para que utilice las actividades de forma autónoma.
 
(subrayar uno o más de cada apartado)
DOCUMENTACIÓN: NINGUNA -MANUAL - GUíA DIDÁCTICA -///- EN PAPEL - EN CD - ON-LINE -
SERVICIO DE TELEFORMACIÓN Y ASISTENCIA: NINGUNO - SÓLO CONSULTAS - TIPO CURSO -///- POR INTERNET
REQUISITOS TÉCNICOS: IMPRESORA - SONIDO - CD - DVD - INTERNET -///- PC - MAC
Otros (hardware y software):: Flash Player.
 
2.- Valoración: Cuando ante una característica consideramos que el programa tiene buen comportamiento o un comportamiento adecuado, contestaremos CORRECTA; en caso contrario contestaremos BAJA. Si el programa tiene un comportamiento "muy bueno" contestaremos ALTA; si es "extraordinario", casi inmejorable marcaremos EXCELENTE.
ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD               marcar con una X
.
Eficacia (puede facilitar el logro de sus objetivos
Relevancia de los aprendizajes que facilita.
Facilidad de uso e instalación (entorno amable)
Versatilidad (modificable, niveles, ajustes, informes)
Enlaces i canales de comunicación (si es un material interactivo on-line)
Documentación (si tiene y se ha utilizado)
Servicio de teleformación y asistencia (si tiene y se ha utilizado)
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
.
.
X
.
.
.
X
.
.
.
X
.
.
.
X
.
.
.
X
.
.
.
X
.
.
.
.
.
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
 
Entorno audiovisual (presentación, pantallas, sonido, tipo de letra)
Elementos multimedia (calidad, cantidad)
Contenidos (calidad, profundidad, organización)
Originalidad y uso de tecnología avanzada
Navegación (fiabilidad, eficacia, velocidad adecuada...)
Interacción (tipo de diálogo, entrada de datos, análisis respuestas)
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
.
.
X
.
.
.
X
.
.
.
X
.
.
.
X
.
.
X
 
.
.
 
X
.
ASPECTOS PEDAGÓGICOS
  Capacidad de motivación (atractivo, interés)
Adecuación al usuario (contenidos, actividades)
Enfoque aplicativo/ creativo de las actividades
 
Posibilita el trabajo cooperativo, da facilidades para este
Autoaprendizaje fomenta iniciativa,toma decisiones
Recursos para buscar y procesar datos
Tutorización y evaluación (preguntas, refuerzos)
Recursos didácticos (actividades, organizadores)
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
X
BAJA
.
.
X
.
.
.
X
.
.
.
 
X
.
.
 
X
.
.
.
X
.
.
.
X
.
.
X
 
.
.
.
.
RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA:                                                                           marcar uno o más
 • INTRODUCCIÓN
 • ORGANIZADORES PREVIOS
 • ESQUEMAS
 • GRÁFICOS
 • IMÁGENES
 • PREGUNTAS
 • EJERCICIOS DE APLICACIÓN
 • EJEMPLOS
 • RESÚMENES/SÍNTESIS
 • ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN
ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES:                                       marcar uno o más
 • CONTROL PSICOMOTRIZ
 • MEMORIZACIÓN / EVOCACIÓN
 • COMPRENSIÓN / INTERPRETACIÓN
 • COMPARACIÓN/RELACIÓN
 • ANÁLISIS / SÍNTESIS
 • CÁLCULO / PROCESO DE DATOS
 • BUSCAR / VALORAR INFORMACIÓN
 • RAZONAMIENTO (deductivo, inductivo, crítico)
 • PENSAMIENTO DIVERGENTE / IMAGINACIÓN
 • PLANIFICAR / ORGANIZAR / EVALUAR
 • HACER HIPÓTESIS / RESOLVER PROBLEMAS
 • EXPLORACIÓN / EXPERIMENTACIÓN
 • EXPRESIÓN (verbal,escrita,gráfica..) / CREAR
 • REFLEXIÓN METACOGNITIVA
OBSERVACIONES
Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios
En primer lugar, destacaría el componente on-line, es decir, el niño podrá utilizar este software educativo en su casa con la supervisión de un adulto.
También ofrece la posibilidad de que el niño pueda utilizarlo de forma autónoma.
Permitirá al niño mejorar sus habilidades psicomotoras en el manejo del ratón y también le permitirá realizar ejercicios didácticos relacionados con las áreas de aprendizaje del colegio.
Problemas e inconvenientes:
La supervisión del adulto será necesaria en algunos casos, ya que aparecen informaciones escritas que el niño no entenderá si no puede leer.
En algunas actividades no queda claro qué se debe hacer. El paso de una actividad a otra resulta complicado. En ocasiones hasta no estar resuelta no se puede avanzar.
A destacar (observaciones)...
Se podría incluir música en todas las actividades y en la página de inicio.
Las instrucciones deberían ser orales y no sólo escritas. El niño que no sabe leer no podrá utilizar el recurso a no ser que cuente con el apoyo de un adulto.
 
VALORACIÓN GLOBAL
EXCELENTE
ALTA
CORRECTA
BAJA
.
.
x
.